ŞİİR

Beni Candan Usandırdı

Beni candan usandırdı cefâdan yâr usanmaz mı Felekler yandı âhımdan murâdım şem’i yanmaz mı Kamu bîmârına cânân deva-yı derd eder ihsan Niçün kılmaz bana derman beni bîmar sanmaz mı Şeb-i hicran yanar cânım döker kan çeşm-i giryânım Uyarır halkı efgânım kara bahtım uyanmaz mı Gûl-i ruhsârına karşu gözümden kanlu akar su Habîbim fasl-ı güldür bu akar sular bulanmaz mı Gâmım …

Devamını Oku »

Fuzûlî’den Bir Gazel

Ya rab belayı aşk ile kıl aşina beni Bir dem bela-yı aşktan etme cüda beni   Az eyleme inayetini ehli derdden Yani ki çok belalara kıl mübtela beni   Oldukça ben götürme beladan iradetim Ben isterim belayı çü ister bela beni Gittikçe hüsnün eyle ziyade nigarımın Geldikçe derdine beter et muptela beni   Öyle zaif kıl tenimi firkatinde kim Vaslına …

Devamını Oku »

Fuzûlî’den Bir Münacaat

Benim tek, hiç kim zâr ü perişân olmasın yâ Rab Esîr-i derd-i aşk u dâğ-ı hicrân olmasın yâ Rab Dem-â-dem cevrlerdir çekdiğim bî-rahm bütlerden Bu kâfirler esîri bir müselmân olmasın yâ Rab   Görüp endîşe-i katlimden ol mâhı budur derdim Ki bu endîşeden ol meh peşîmân olmasın yâ Rab   Çıkarmak etseler tenden çekip peykânın ol servin Çıkan olsun dil-i …

Devamını Oku »

Fuzûlî’den Gazel

Bende mecnundan füzun aşıklık istidadı var Aşık-ı sadık benem mecnunun ancak adı var   Kıl tefahür kim senin hem var ben tek aşıkın Leylanin mecnunu şirinin eğer ferhadı var   Ehl-i temkinem beni benzetme ey gül bülbüle Derde sabrı yok anın her lahza bin feryadı var   Öyle bed-halem ki ahvalim görende şad olur Her kimin kim dehr cevrinden dil-i …

Devamını Oku »

Fuzuli’den Gazel

Hâsılım yoh ser-i kûyunda belâdan gayrı Garazım yoh reh-i aşkında fenâdan gayrı   Ney-i bezm-i gamem ey âh ne bulsan yele ver Oda yanmış kuru cismimde hevâdan gayrı   Yetti bîkesliğim ol gaayete kim çevremde Kimse yoh çevrile girdâb-ı belâdan gayrı   Ne yanar kimse bana âteş-i dilden özge Ne açar kimse kapım bâd-i sebâdan gayrı   Bezm-i aşk içre …

Devamını Oku »

Fuzuli’den münacaat

Yâ Rab hemîşe et lutfunu reh-nümâ mana Gösterme ol tarîki ki gitmez sana mana Kat’eyle âşinâluğum andan ki gayrdur Ancak öz âşinâlarun et âşinâ mana Bir yolda sâbit et kadem-i i’tibârumı Kim reh-ber-i şerî’at ola muktedâ mana Yok mende bir amel sana şâyeste ah eger A’mâlüme göre vere adlün cezâ mana Havf-i hatâda muztaribem var ümîd kim Lutfun vere beşâret-i …

Devamını Oku »

Yapraklar

Süpürme dedim, Bırak kalsın ayaklarımızın altında. Çıtırtısını hissedelim. Son iniltisini. Yaşamın ve yaşanmışlığın nişanesi olarak. Sararmış benizlerinde, Görevini tamamlamanın huzuru ile, Huzura varmasını izleyelim. Çünkü onlar canından can verdi. Ana gövdenin canlı kalması için. Güneşin alevine siper oldular. Yandılar ama serin tuttular. Rüzgara yol gösterdiler. Şimdi huzur onların hakkı. Bırak kalsın ayaklarımızın altında. Onların cenaze töreni de böyledir. Bize de …

Devamını Oku »

Değişmez bezm-i yaran

Değişmez bozulmuş bezm-i yaran çaşneyi mey değişmiştir Tarabgah-ı cihanda nameyi hey hey değişmiştir. Bugün bence hulasa kıbleyi kalb-i Muhammedle Hüda-yi lemyezelden maada herşey değişmiştir.  

Devamını Oku »

MECRUH YÜREK

Deniz dalgalarına şiir yazamam Martılara şarkı söyleyemem Ben artık çiçeklere âşık olmayı Kendime yediremem Öyle eli kolu bağlı duruyorum ya Böyle eli kolu bağlı Savaşın kanunu değişti Aşkın tabiatı bozuldu Çocuk cesetleri her yanımda Böyle eli kolu bağlı duruyorum ya   Aşkın pazarında canlar satılmıyor artık Pazarlarda aşk satılır oldu İkinci el aşklar Ben artık aşık olamam Böyle eli kolu …

Devamını Oku »

Herşeyler Paylaşıldı

Herşeyler paylaşıldı  bir hüzün kaldı bana Bir de kurşun gibidir  o sözün kaldı bana. Osman Sarı

Devamını Oku »