Beni Candan Usandırdı

Beni Candan Usandırdı

Beni candan usandırdı cefâdan yâr usanmaz mı Felekler yandı âhımdan murâdım şem'i yanmaz mı Kamu bîmârına cânân deva-yı derd eder ihsan Niçün kılmaz bana derman beni bîmar sanmaz mı Şeb-i hicran yanar cânım döker Devamı

Fuzûlî’den Bir Gazel

Fuzûlî’den Bir Gazel

Ya rab belayı aşk ile kıl aşina beni Bir dem bela-yı aşktan etme cüda beni   Az eyleme inayetini ehli derdden Yani ki çok belalara kıl mübtela beni   Oldukça ben götürme beladan iradetim Ben isterim Devamı

Fuzûlî’den Bir Münacaat

Fuzûlî’den Bir Münacaat

Benim tek, hiç kim zâr ü perişân olmasın yâ Rab Esîr-i derd-i aşk u dâğ-ı hicrân olmasın yâ Rab Dem-â-dem cevrlerdir çekdiğim bî-rahm bütlerden Bu kâfirler esîri bir müselmân olmasın yâ Rab   Görüp Devamı

Fuzûlî’den Gazel

Fuzûlî’den Gazel

Bende mecnundan füzun aşıklık istidadı var Aşık-ı sadık benem mecnunun ancak adı var   Kıl tefahür kim senin hem var ben tek aşıkın Leylanin mecnunu şirinin eğer ferhadı var   Ehl-i temkinem beni benzetme Devamı

Fuzuli’den Gazel

Fuzuli’den Gazel

Hâsılım yoh ser-i kûyunda belâdan gayrı Garazım yoh reh-i aşkında fenâdan gayrı   Ney-i bezm-i gamem ey âh ne bulsan yele ver Oda yanmış kuru cismimde hevâdan gayrı   Yetti bîkesliğim ol Devamı

Fuzuli’den münacaat

Fuzuli’den münacaat

Yâ Rab hemîşe et lutfunu reh-nümâ mana Gösterme ol tarîki ki gitmez sana mana Kat'eyle âşinâluğum andan ki gayrdur Ancak öz âşinâlarun et âşinâ mana Bir yolda sâbit et kadem-i i'tibârumı Kim reh-ber-i şerî'at ola Devamı

Yapraklar

Süpürme dedim, Bırak kalsın ayaklarımızın altında. Çıtırtısını hissedelim. Son iniltisini. Yaşamın ve yaşanmışlığın nişanesi olarak. Sararmış benizlerinde, Görevini tamamlamanın huzuru ile, Huzura varmasını izleyelim. Çünkü onlar canından can verdi. Ana gövdenin canlı kalması için. Güneşin alevine siper oldular. Yandılar ama serin Devamı

Değişmez bezm-i yaran

Değişmez bozulmuş bezm-i yaran çaşneyi mey değişmiştir Tarabgah-ı cihanda nameyi hey hey değişmiştir. Bugün bence hulasa kıbleyi kalb-i Muhammedle Hüda-yi lemyezelden maada herşey Devamı

MECRUH YÜREK

MECRUH YÜREK

Deniz dalgalarına şiir yazamam Martılara şarkı söyleyemem Ben artık çiçeklere âşık olmayı Kendime yediremem Öyle eli kolu bağlı duruyorum ya Böyle eli kolu bağlı Savaşın kanunu değişti Aşkın tabiatı bozuldu Çocuk cesetleri her yanımda Böyle eli kolu bağlı duruyorum Devamı