Türkiye 7 Haziran 2015 günü bir genel seçime gidiyor. Yani 550 milletvekili halkın vereceği oylarla seçilecek. Adettendir partiler seçim öncesi bir seçim beyannamesi ilan ederler. Yani şöyle derler: “Eğer bize oy verirseniz şunları şunları yapacağız, ülkeyi şunlara göre yöneteceğiz.”

Bu seçim öncesi ilan edilen beyannamelerde eğitim konularına nasıl yer verildiğini incelemek istedim.

Önce AK Parti’nin “Yeni Türkiye Sözleşmesi 2023” ile başlayalım.

Bu yeni metin öncelikle alışılmışın dışında hazırlanmış. 100 maddeden oluşan bu sözleşme metninin 72. maddesi aynen şöyle:

“Ülkemizin insan kaynağını çağdaş dünya ile rekabet edebilir donanıma kavuşturan ve hayat boyu süren bir süreç olarak eğitimi insani kalkınmamızın odağına yerleştiriyoruz.”

Devamında 75. madde şöyle yazılmıştır:

“Devlet, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin bedenî, ruhî ve zihnî donanımı için her türlü tedbiri almakla yükümlüdür.”

Diğer maddelerden anlıyoruz ki Şeyh Edebali’nin “insanı yaşat ki devlet yaşasın” sözünden ilham alan AKA Parti bu prensibi birçok yerde hayata geçirme iradesindedir. Eğitimin “hayat boyu” süren bir süreç olarak anlaşılması ve kalkınmanın temelinde eğitimin görülmesi geniş bir vizyonu yansıtmaktadır.

AK Parti seçim beyannamesinde “eğitim” kelimesi 236 kez geçmektedir. Başta yapılmış olanlar aşağıdaki gibi sıralanmaktadır:

 • Kültürel hakların genişletilmesi ve eğitim sisteminin daha demokratik ve çoğulcu bir yapıya kavuşturulması için adımlar attık.
 • … orta öğretim kurumlarında seçmeli ders olarak okutulabilmesi ve nihayetinde farklı dil ve lehçelerde eğitim yapan özel okulların açılmasını mümkün hale getirdik.
 • Hakim, savcı ve personelin niteliğinin artırılması için eğitim faaliyetlerini güçlendirdik. Türkiye Adalet Akademisini kurduk. Yüksek mahkemeler ve ilk derece mahkemelerini güçlendirdik.
 • Güvenlik görevlilerinin uzmanlaşmasını sağlayacak eğitimlere ağırlık verdik.
 • Milli Eğitim Bakanlığı merkez teşkilatını, günümüz dünyasının gerekliliklerine, ekonomik ve sosyal hayatımızın ihtiyaçlarına karşılık verecek şekilde, daha esnek ve dinamik bir yapı öngörerek yeniden  yapılandırdık.
 • AK Parti hükümetleri döneminde eğitimin fiziki ve teknolojik alt yapısını geçmişle mukayese edilemeyecek oranda iyileştirilip geliştirdik.
 • Zorunlu eğitimi, 3 kademeli  olmak üzere 12 yıla çıkardık ve müfredatı bu doğrultuda yeniledik.
 • Taşımalı eğitim, şartlı eğitim yardımları, ücretsiz ders kitabı temini gibi uygulamalar ve okullaşma yönündeki özel projeler  yoluyla eğitimin tüm kademelerinde, özellikle de kız çocuklarının  okullaşma oranlarında ve ortalama eğitim süresinde  artış sağladık.
 • Özgürlükçü  bir eğitim felsefesi temelinde; esnek, sivil ve demokratik bir eğitim sistemi  oluşturmak için eğitim alanının her türlü  vesayetçi anlayıştan,  eşitlik ilkesine aykırı ve yasakçı uygulamadan arındırılmasını sağlamak amacıyla son 12 yılda önemli adımlar  attık.
 • Bütün öğrenciler için serbest kıyafet uygulamasına geçtik. Öğretim elemanları, öğretmenler ile yükseköğretim ve ortaöğretim öğrencileri için başörtüsü serbestisi getirdik.
 • Meslek ve imam hatip liselerine uygulanan katsayı adaletsizliğini kaldırdık.
 • Müfredatın demokratikleşmesini sağladık. Seçimlik derslerin sayısını artırarak öğrencilerimize ilgi ve yetenekleri doğrultusunda tercih imkânı tanıdık.
 • İlköğretim ve ortaöğretimde farklı dil ve lehçelerin seçmeli ders ile öğretim imkânını  sağladık, yükseköğretimde ise lisansüstü programları açtık.
 • Hz. Muhammedin Hayatı, Kur’an-ı Kerim ve Temel Dini Bilgiler  derslerini isteğe bağlı seçmeli dersler olarak müfredata dâhil ettik.
 • Eğitim sistemimizde özgürlükler yönünde attığımız adımların  yanı sıra fiziki altyapı açısından da önemli gelişmeler sağladık. Ortalama  eğitim görme  süresi yetişkinler için 2000’li yılların  başında 5,5 yıl iken, 2013 yılında 7,6 yıla çıkmıştır.
 • Okul öncesi eğitimde 2002-2003 öğretim yılında öğrenci sayısı 320 bin iken, 2013-2014 öğretim yılında üç kattan fazla artışla 1 milyonu aşmıştır. Aynı dönemde  okullaşma oranı yüzde 12,5’ten yüzde 43,5’e yükselmiştir.
 • İlköğretimde 2002-2003 öğretim yılında öğrenci  sayısı 10 milyon civarında  iken 2013-2014 öğretim yılında 11 milyonu aşmıştır. Aynı dönemde  okullaşma oranı ise yüzde 96’dan yüzde 107’ye ulaşmıştır.
 • Ortaöğretimde 2002-2003 öğretim yılında öğrenci  sayısı 3 milyon iken, 2013-2014 öğretim yılında bu sayı 5,4 milyona yükselmiştir. Aynı dönemde  okullaşma oranı 80’den yüzde 103’e yükselmiştir.
 • Milli Eğitim Bakanlığımızın toplam  bütçesini 8’e katlayarak; 2002 yılında 7,4 milyar TL’den 2015 yılında 62 milyar TL’ye çıkardık.
 • Geçtiğimiz  dönemde  istihdam ettiğimiz toplam  558 bin öğretmen ile bugün  toplam  öğretmen sayımızı 911 bine; yaptığımız toplam  234 bin derslik ile toplam  derslik sayımızı 562 bine çıkardık.
 • Öğrencileri bilgi  toplumuna hazırlama hedefimiz çerçevesinde  FATİH (Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi) Projesini başlattık.
 • Taşımalı eğitim uygulaması kapsamında 2013-2014 eğitim-öğretim yılında 831 bin kişinin taşınmasını, taşınan öğrencilerin yüzde 97’sine aynı zamanda öğle yemeği verilmesini sağladık.
 • Özel eğitime ihtiyacı  olan öğrencilerin taşınmasına 2004-2005 eğitim-öğretim yılında başladık ve 6 bin 900 öğrencinin taşınmasını  sağladık. 2013-2014 eğitim ve öğretim yılında ise bu kapsamda ücretsiz taşınan öğrenci  sayısı 56 bini aşmıştır.
 • 2003 yılından  itibaren  ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine toplamda 1,9 milyar adet ücretsiz kitap dağıtımı yaptık.
 • 2005 yılında başlatılan  şartlı nakit yardımından yararlanan  öğrenci  sayısını, 2014 yılında 2,4 milyona ulaştırdık.
 • Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından sağlanan burs imkânından yararlanan  öğrenci  sayısını 2002-2014 döneminde 95 binden 270 bine yükselttik.
 • Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın ve soydaşlarımızın çocuklarına  yönelik  açılan okul sayısını 2002-2014 döneminde 23’ten 66’ya yükselttik.
 • Öğrenci, öğretmen ve okul ilişkisinin güçlendirilmesi ve başarı değerlendirme sürecinin yıl içine yayılarak sınav kaygısının azaltılması amacıyla Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sınavını (TEOG) uygulamaya başladık. Böylece öğrencilerimizi tek sınav kaygısından kurtardık ve kendi okullarında sınava girme imkânına  kavuşturduk.
 • Özel sektörün eğitim finansmanındaki payının artırılması amacıyla 2014 yılında özel okullarda  öğrenim gören öğrencilere 2.500 ile 3.500 TL arasında değişen tutarlarda destek sağladık.
 • 2002-2003 öğretim yılında yükseköğretimde örgün öğrenci  sayısı 1,2 milyon iken, 2013-2014 öğretim yılında bu sayı 2,6 milyona yükselmiştir. Bu durumun sonucu olarak yükseköğretimde brüt örgün  okullaşma oranı yüzde 19’dan yüzde 50’ye ulaşmıştır.
 • Açık öğretime devam eden öğrenciler dahil edildiğinde brüt toplam  okullaşma oranı ise aynı zaman dilimi içerisinde yüzde 29’dan yüzde 97’ye yükselmiştir.
 • Üniversitelerde öğretim elemanı sayımız ise aynı dönemde  yüzde 100’e yakın artış göstererek  74 binden yaklaşık 142 bine ulaşmıştır.
 • 2002 yılında 76 olan üniversite sayısını 176’ya ulaştırdık. Dönemimizde 49’u vakıf ve 51’i devlet üniversitesi olmak üzere toplam  100 yeni üniversite kurulmasını sağladık. 81 İlimizin tamamını  üniversiteye kavuşturduk.
 • Yükseköğretimde yaşanan genişlemeye bağlı olarak üniversitelere aktarılan kamu kaynaklarında da ciddi artışlar gerçekleştirdik. 2002 yılında Üniversitelere aktarılan toplam ödenek 2,5 milyar TL iken; 2015 yılında 18,3 milyar TL’ye ulaştırdık.
 • 2015 yılında üniversitelere tahsis edilen 3,8 milyar TL ödeneğin  yüzde 33’ünü kalkınmada  öncelikli bölgeler olan GAP, DAP, DOKAP ve KOP bölgesi  üniversitelerine tahsis ettik.
 • 2002 yılında üniversite okumak isteyen her 100 kişinin sadece 21’i için yeterli  kapasite var iken, bu kapasite 2014 yılına gelindiğinde yüzde 81 artış göstererek  38’e yükselmiştir.
 • Yurt-Kur’un yeni yurt yatırımlarını önemli ölçüde artırdık ve yatak kapasitesini 2002 yılına kıyasla yaklaşık yüzde 100 düzeyinde bir artışla 183 bin seviyesinden 360 bin seviyesine ulaştırdık.
 • Üniversite öğrencilerimize sağladığımız  kredi ve burs miktarlarında da önemli artışlar gerçekleştirdik. Talep eden her öğrenciye öğrenim kredisi sağlanması  uygulamasına geçtik.
 • Kredi ve burs miktarlarını da 2002 yılındaki  45 TL’den, 2015 yılında 330 TL’ye yükselttik. Üniversite harçlarını  kaldırdık.
 • Kreş ve gündüz bakımevlerini yaygınlaştırmak için, bu kurumlara okul öncesi eğitim kurumlarına tanınan vergi teşviklerinden yararlanmalarını sağlayarak 5 yıl vergi istisnası tanıdık.

Yapılması düşünülen konular da şöyle sıralanmaktadır:

 1. STK’ların ve kamu yetkililerinin karşılıklı rollerinin daha iyi anlaşılmasını sağlayacak eğitim seminerleri ve STK’ların uluslararası değişim programları gerçekleştirmesini sağlayacağız.
 2. Hukuk eğitimini güçlendireceğiz. Bu kapsamda, hukuk fakültelerine giriş şartları yeterli  bilgiyi sağlayacak şekilde tasarlanacak, hukuk eğitimi içerik itibarıyla teorik bilgi  ile uygulama uyumunu sağlayacak, karşılaştırmalı örnekler dikkate alınarak yeniden düzenlenecektir.
 3. Adalet alanında meslek içi eğitimi, meslek hayatı boyunca  ölçme ve değerlendirmeyi mümkün kılacak şekilde düzenleyeceğiz.
 4. Ayrıca, Adli Bilimler Akademisini kurarak bu alandaki ileri araştırmalara ve eğitimlere ortam hazırlayacağız.
 5. Güvenliğin bir kamu hizmeti  olduğu  bilinciyle, güvenlik personelimizin vatandaşlarımıza karşı iyi muamelede bulunması amacıyla gerekli ortamı  oluşturacak,  bu amaca dönük olarak hizmet içi eğitime ağırlık vereceğiz.
 6. Üst yöneticiler başta olmak üzere kamu personelinin gelişimine yönelik etkin eğitim programları uygulayacağız.
 7. Yeni gelen neslin beklenen okullaşma oranı ise 14,4 yıla kadar yükselmiştir. Böylece mevcut  okullaşma oranını yeni gelen nesilde 2 katına çıkarmış olacağız.
 8. İlköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine verilen  burs tutarını  2014 yılında 146 TL’ye yükselttik. Böylece burs tutarını son 12 yılda yaklaşık 12 katladık. 2015 yılında da yaklaşık 320 bin öğrenciye burs vereceğiz.
 9. Eğitim ile öğretimi bir bütün olarak görmekte; bedensel ve ruhsal gelişmeyi en az zihinsel gelişme kadar değerli bulmaktayız. Bu bütünsel yaklaşım doğrultusunda eğitim- öğretimde ana hedefimiz düşünme, anlama, fark etme, sorun çözme, analiz ve sentez yeteneği  ve yetkinliği gelişmiş; bilgi toplumunun gerektirdiği temel bilgi  ve becerilerle donanmış; hak ve adalet sorumluluğunu, millî  kültür  ve değerlerini özümsemiş;  insanlığın ve demokrasinin evrensel değerlerini içselleştirmiş; iletişime ve paylaşıma açık; estetik ve sanat becerisi gelişmiş bireylerin yetişmesine ortam  ve imkân sağlamaktır.
 10. Milli Eğitim Bakanlığının kurumsal  örgütlenmesini, eğitim sisteminin ulusal düzeyde politika belirleme, koordinasyon ve denetiminden sorumlu olacak şekilde geliştireceğiz.
 11. Öğrenciyle ilgili  sorunların okul düzeyinde çözülmesi ilkesini  esas alarak merkezden yerele doğru  yetki devrini gerçekleştireceğiz.
 12. Önümüzdeki dönemde  “Eğitimde Kalite” en öncelik verdiğimiz alanlardan  biri olacaktır. Bu kapsamda ‘Eğitimde Kalite Seferberliği’ni başlatacağız.
 13. Bu amaç doğrultusunda ilk olarak ‘Eğitim Kalite Endeksi’ hazırlayacağız. Bu endeks aracılığıyla  sınıf, okul türü, ilçe, il ve bölgeler düzeyinde Türkiye’nin eğitim kalitesi haritasını ortaya çıkaracağız.
 14. Okul türleri ve bölgeler arası başarı farklılıklarını azaltarak eğitimde fırsat eşitliğine bütün boyutlarıyla hayatiyet kazandıracağız.
 15. Bu süreçle uyumlu bir şekilde öğretmen yetiştirme ve eğitim yönetimi alanlarında da önemli dönüşümler hayata geçireceğiz.
 16. Öğretmen Genel ve Alan Yeterliliklerini belirleyerek bu yeterliliklerle ilişkilendirilmiş Ulusal Öğretmen Strateji Belgesini hazırlayıp yürürlüğe koyacağız.
 17. Eğitim fakültelerini, milli eğitim sistemindeki yeni yapılanmaya göre bölüm,  anabilim dalı ve öğretmenlik genel ve alan yeterlilikleri ile ilişkilendirilmiş bir şekilde yeniden yapılandıracağız.
 18. Eğitim fakültelerinin müfredatını yenileyeceğiz. Eğitim fakültesi  öğrenci  veya mezunları  için eğitim fakültesi  dışındaki fakültelerde çift ana dal veya yan dal yapma imkânı sağlayacağız.
 19. Eğitim fakülteleri ile diğer öğretmen adayı yetiştirilen yükseköğretim kurumlarının ve formasyon programlarının öğrenci  kontenjanlarını, öğretmen ihtiyaç  analiz ve projeksiyonlarını dikkate alarak belirleyeceğiz.
 20. Kamu Personeli Seçme Sınavında bütün alanlardaki öğretmen adayları için alan sınavı yapacağız.
 21. Müfredatın düzenli aralıklarla  gözden geçirilmesini, eğitim kalitesi üzerindeki etkisinin izlenmesi  ve nihai hedef olan bilgiyi üreten ve katma değere dönüştüren insan niteliğine ulaşmadaki katkısının ölçülmesini sağlayacağız.
 22. Müfredatın eğitimin her kademesinde bilgi  yüklemekten ziyade öğrenciyi hayata hazırlayan, öğrenmeyi öğreten, istidatlarını ortaya çıkaran, temel becerileri veren, özgüveni pekiştiren, evrensel değerleri aktaran bir içeriğe sahip hale getirilmesi yönündeki çalışmalarımıza devam edeceğiz.
 23. Müfredatı bilgi  teknolojileri destekli öğretime uygun hale getirerek eğitsel e-içeriklerin genişletilmesi ve daha da geliştirilmesini sağlayacağız.
 24. Her alanda dijital içerikle zenginleştirilmiş etkileşimli bir eğitim-öğretim sistemini yaygınlaştıracağız.
 25. Derslerin  müfredat ve kazanımlarına yönelik görsel, işitsel, hareketli, etkileşimli ve dinamik öğeler bir arada kullanılarak zenginleştirilmiş eğitim içeriklerini yaygınlaştıracağız.
 26. Kazanımlara yönelik  hazırlanmış video çekimlerinden oluşan, öğretmenler için bir uygulama örneği teşkil edecek öğrenciler için de öğrenmelerini destekleyecek öğretim materyallerini yaygınlaştıracağız.
 27. Oyun tabanlı öğrenmeyi etkin hale getireceğiz. Mobil öğrenme sistemlerini geliştirecek; sosyal medyanın öğrenme aracı olarak daha etkin biçimde kullanılmasını sağlayacağız.
 28. Konular ve kazanımlar bazında durum tespiti  yapan bilişim sistemlerini yaygınlaştırarak eğitim sisteminin niteliğini artıracağız.
 29. Öğrencilerimize yazılı ve sözlü iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil öğretimine öncelik vereceğiz. Bu amaca yönelik  olarak öğretme  sistematiğini ve müfredatı gözden geçirecek, dil öğrenimini etkin hale getireceğiz.
 30. Birlikte, problem çözmeye dayalı ve proje tabanlı öğrenmeyi teşvik eden eğitim teknolojilerini yaygınlaştıracağız.
 31. FATİH projesi aracılığıyla  tüm öğrencilere eğitimde fırsat eşitliğini sağlayacağız.
 32. Uzaktan eğitim yöntemlerinin dezavantajlı kesimler  ile eğitim çağı dışında kalanların  kaliteli eğitim imkânlarına erişmesinde etkin bir araç olarak kullanılmasını sağlayacağız.
 33. Öğrencileri çeşitli alanlarda  doğru  bir şekilde yönlendirme, etkili öğrenmelerini sağlama ve becerilerini geliştirme ve geleceğe hazırlama hususlarında gerekli rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin etkin bir şekilde verilmesi sağlayacağız.
 34. Eğitim sisteminin ihtiyaç  duyduğu ortamları ve imkânları kalite standartlarını da dikkate alarak geliştirmeye devam edeceğiz.  Eğitim mekânlarını yenilikçiliği teşvik edecek, erişilebilir, fonksiyonel ve yerel mimariye uygun bir yapıda ve yeterli  oyun, spor ve kültürel alanlara sahip fonksiyonel mekânlar  olarak tasarlayacağız.
 35. İlk ve ortaöğretimde okul bazlı bütçe yönetimine geçilmesine yönelik  çalışmalar yapacağız.
 36. Okulları akademik, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif performansa göre değerlendirerek, sonuçlarını kamuoyu  ile paylaşılmasını sağlayacağız.
 37. İş dünyasının ihtiyaç  duyduğu meslek ve alanlarda kaliteli elaman yetiştirilmesini sağlayacak şekilde mesleki eğitimin kalitesini artıracak tedbirleri almaya devam edeceğiz.
 38. Okul öncesi eğitimi dâhil ilkokul, ortaokul ve liselerimizde her bir vatandaşımızın fırsat eşitliği  içinde adil ve kaliteli bir eğitim almasını sağlamak için kısa ve orta vadeli hedeflerimiz çerçevesinde; Okullarda  ikili öğretime son verme hedefi doğrultusunda tüm okullarımızda tam gün eğitim-öğretime geçilmesi  için yeter sayıda derslik inşasına devam edeceğiz.
 39. Okul öncesi eğitimde, erişim  imkânına  sahip olmayan ailelerin çocuklarının  okul öncesi eğitim almasını destekleyecek teşvikler  oluşturacağız.
 40. Okul öncesi eğitimi yaygınlaştırma yoluyla eğitimde fırsat eşitliğini artıracak ve her bir çocuğumuzun zihinsel ve duygusal gelişiminin toplumsal eşitlik ve adalet ilkelerini gözeterek, temel insan hak ve hürriyetleri çerçevesinde  teminat altına alınmasını sağlayacağız.
 41. İlkokul eğitimi daha sonraki yılların  temelini oluşturmaktadır. Bu temelin sağlam olması ve her bir öğrencimizin ailesinin refah düzeyi ne olursa olsun kaliteli bir eğitim alması, ilkokul seviyesinde kazandırılması  amaçlanan temel becerileri, değerleri ve tutumları tam olarak kazanması önceliğimiz olacaktır.
 42. Eğitim ortamlarını, öğretim materyalleri ve eğitim- öğretim uygulamaları bireysel farklılıkları dikkate alan ve öğrenciyi merkeze alan bir anlayışla düzenleyeceğiz.  Öğrenme ve gelişim düzeyi akranlarından geride olan öğrencilerin öğrenmesini desteklemek  amacıyla tedbirler alacak ve telafi edici programlar uygulayacağız.
 43. Ortaokul seviyesinde tüm öğrencilerin temel yetkinlikleri kazanmalarını  sağlamak amacıyla başlatılan  program güncelleme çalışmalarına devam edecek, ortaokullarda hayata geçirilen seçmeli ders uygulamasını geliştireceğiz.
 44. Ortaokul  sekizinci sınıfta uygulanan merkezi ortak sınavların  geliştirilmesini sağlayarak, eğitim sisteminin performansının izlenmesi  ve değerlendirilmesinde de kullanacağız.
 45. Her türdeki  liseleri 9’uncu ve 10’uncu sınıfları temel yetkinliklerin kazandırılmasına yönelik  ortak programlar olarak düzenleyeceğiz. 11’inci ve 12’inci sınıfları, öğrencinin devam etmek istediği yükseköğretim programına geçiş için hazırlık yapmasını sağlayacak veya bir mesleğe hazırlayacak derslerden oluşan modüller halinde  düzenleyeceğiz.
 46. Ortaöğretimde okullar  arasında kalite farklılıklarını asgari seviyeye indirecek  tedbirler alacağız. Okullar arasındaki farklılıkların azaltılmasıyla eş zamanlı olarak, ortaöğretimde öğrencilerin ikametlerine en yakın okullardan birinde  öğrenim görmesinin alt yapısını oluşturacağız.
 47. “En iyi okul eve en yakın okuldur” ilkesi hayata geçirilecek  ve aileler üzerinden  önemli bir külfet kaldırılmış olacaktır.
 48. Özel yetenekli öğrencilerin gelişimlerinin desteklenmesi amacıyla özel programlar ve yeni uygulamalar geliştireceğiz. Bu programların finansmanı, insan kaynaklarının temini ve gerekli alt yapının oluşturulması için gerekli düzenlemeleri gerçekleştireceğiz.
 49. Özel yetenekli öğrencilerin eğitim kalitesinin geliştirilmesi için resmi okullar  yanında özel teşebbüsün de alternatif okul ve öğretim modelleri uygulamasını teşvik edeceğiz. Fen bilimleri, sosyal bilimler, işletme, teknoloji, spor ve sanat gibi alanlarda özgün öğretim modellerinin geliştirilmesini teşvik edeceğiz.
 50. Mesleki ve teknik liselere devam eden öğrencilere verilen  eğitim kalitesinin artırıldığı; buralardaki öğrenciler ile diğer liselerdeki öğrenciler arasındaki temel yetkinliklerdeki farkın kapatıldığı ve mezunlarının istihdam süreçlerinin de planlandığı politikalara öncelik vereceğiz.
 51. Yükseköğretim reformunu hayata geçireceğiz.
 52. Bu çerçevede, üniversite özerkliğini odağına alan yeni bir “Yükseköğretim Çerçeve Yasası” hazırlayacağız.
 53. Üniversite yönetiminin, özerklik ve hesap verebilirlik temelinde yeniden  örgütlendirilmesini sağlayacağız.
 54. Üniversiteleri öğretim üyesi yetiştirme ve araştırma altyapılarını dikkate alarak kategorilere ayıracağız. Kategoriler, özerklik düzeyleri  bakımından farklılaşacak ve bu düzeylerin üniversitelerin ihtisaslaşmasına ve kamu kaynağının  transferine esas teşkil etmesini sağlayacağız.
 55. Üniversite giriş sistemini gözden geçirecek, öğrencilerimizin gerçek performansını dikkate alan ve sınav stresini en aza indirecek bir yaklaşımla tekrar formüle edeceğiz.
 56. Öğrencilerimiz üzerindeki sınav baskısını azaltmak amacıyla yükseköğretime geçişteki sınavların  yılda birden çok yapılmasını temin  edeceğiz.
 57. Mevcut  üniversitelere ilave olarak bundan  sonra kurulacak yeni üniversite ve fakülteler  için; öğrenci  ve öğretim elemanı sayısı ile kurulmuş bulunan fakültelerin doluluk oranlarını gibi objektif kuralları  baz alan bir mekanizma geliştireceğiz.
 58. Bölgesel ihtiyaçlar, kapasiteleri ile gelişim ve yetkinlik düzeyleri  dikkate alarak üniversitelerin ihtisaslaşmasını destekleyeceğiz.
 59. Özel üniversitelerin kurulmasına ve yurt dışındaki üniversitelerin Türkiye’de, Türkiye’deki üniversitelerin yurtdışında faaliyet  göstermelerine imkân vereceğiz.
 60. Yükseköğretim kurumları bünyesinde veya yükseköğretim kurumlarıyla işbirliği içinde bağımsız ileri araştırma merkezlerinin kurulması için yeni destek mekanizmaları oluşturacağız.
 61. Üniversitelerin uluslararası rekabet gücünü  artırmak amacıyla daha fazla yabancı öğrenci  kabul etmeleri ve öğretim elemanı istihdam edebilmelerini sağlayacağız.
 62. Yükseköğretim kurumlarımızın dünyanın  farklı coğrafyalarında yer alan gelişmiş üniversitelerle işbirliği yapmalarını destekleyeceğiz.
 63. Hem öğretim elemanı hem de öğrenciler için özel tasarlanmış yeni bölgesel değişim programlarını özendireceğiz.
 64. Yükseköğretim öğrencilerinin yanı sıra mezunlara  da yan dal ve çift anadal yapma imkânı getireceğiz.
 65. Sürekli sayıları artan üniversitelerimizin öğretim elemanı ihtiyacını karşılamak için Milli Eğitim Bakanlığı ve TÜBİTAK’ın verdiği lisansüstü eğitim burslarının sayıları artırılacak, YÖK bünyesinde tema odaklı yeni lisansüstü burs programları oluşturulacaktır.
 66. Devlet üniversitelerine ayrılan öğretim elemanı kadro sayılarını ihtiyaçlar çerçevesinde  artıracağız.
 67. Yükseköğretim öğrencilerinin ihtiyacını karşılayacak kapasitede yurt yapımına devam edecek, özel sektörün bu alana yatırım yapmasını teşvik edecek, mevcut  yurtların kalitesini artıracağız.
 68. Öncelikle üniversitelerde veya araştırma  ve geliştirme merkezlerinde olmak üzere, yurtdışındaki yetişmiş insan gücünün ülkemize dönüşünü hızlandıracak yeni politikalar geliştireceğiz.
 69. Mevcut  devlet ve vakıf üniversitelerinin yanı sıra özel üniversitelerin de kurulması için gerekli düzenlemeleri yapacağız.
 70. Eğitimin finansman kaynaklarını çeşitlendirip artıracağız. Bu kapsamda, eğitimin finansmanında özel sektörün payının artırılması yönünde kamu-özel ortaklığı  gibi yeni arz ve işletim modellerinin kullanılmasını sağlayacağız.
 71. Eğitim istihdam bağını güçlendireceğiz. Bu çerçevede hazırladığımız  “Temel ve Mesleki Becerileri Geliştirme Öncelikli Dönüşüm Programı”mız kapsamında;
  1. • İş piyasasındaki insan gücüne olan talep ile yükseköğretimin de dâhil olduğu  eğitim sistemimizin o alanlarda  sağlayabileceği arz arasındaki uyumu sağlayacağız.
  2. • İşgücü piyasasında ve ekonomide hızlı değişmeye cevap verebilecek  esnek bir planlama  yapacağız. Yeni alanlarda beceri ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için örgün  eğitim kurumları bünyesinde ve yaygın eğitim çerçevesinde istihdam edilebilirlik oranı yüksek programlar geliştireceğiz.
  3. • Öncelikli  alanlar belirleyerek bu alanlarda  yeterli  kapasite artırımı  için gerekli teşvik ve desteği vereceğiz.
  4. • Girişimcilik ve yenilik ekosistemi  güçlendirilerek girişimci bireylerin yetiştirilmesini sağlayacağız.
  5. • İşgücü piyasasının  ihtiyaç  duyduğu temel becerileri tespit edeceğiz.
  6. • Uygulamalı eğitimleri yaygınlaştırarak, okul ve iş dünyası arasındaki işbirliğini güçlendireceğiz. Özellikle mesleki eğitimde özel sektörün rolünü  güçlendirecek, odalar ve borsalara  daha fazla sorumluluk vereceğiz.
  7. • İşgücü piyasası ihtiyaç  analizlerini etkinleştirerek, mesleki eğitimleri işgücü piyasasının  ihtiyaçlarına göre planlayacağız.
  8. • Üniversitelerde 1 dönem uygulamalı, 2 dönem akademik eğitimi içeren üç-dönem uygulamalarını yaygınlaştıracağız.
  9. • Fabrikaların  sektörlerine yönelik  özel mesleki ve teknik eğitim okulu açabilmeleri için düzenleme  yapacağız.
  10. • Mesleki ve teknik okul ve kurumlarında atölye ortamlarını sektörel bazlı olarak iyileştireceğiz.
  11. • Mesleki ve teknik eğitim okul yönetim modelini geliştirecek, yerel yönetimlerin ve sektör temsilcilerinin katılımını  sağlayacağız.
  12. • Eğitimin tüm kademelerindeki müfredatı temel becerileri içerecek şekilde güncelleyeceğiz.
  13. • Temel eğitimden ortaöğretime geçiş sınavlarında  ve üniversiteye giriş sınavlarında  temel becerileri ölçeceğiz.
  14. • Ortaokul  ve liselerde  bireysel yeteneklere  göre öğrencileri yönlendirebilecek bir rehberlik sistemi oluşturacağız.
 72. Spor dostu okul programı geliştireceğiz ve okul spor kulüplerinin kurulmasını teşvik edeceğiz. Beden eğitimi ve spor derslerini daha aktif hale gelmesini sağlayacağız.
 73. …. aileyi ilk ve en önemli eğitim kurumu  olarak görüyoruz. Bize göre, geleceğimizin teminatı çocuklarımız kaliteli bir aile ortamında büyürken, ruhen ve bedenen sağlıklı bir biçimde yetişecekler  ve topluma dinamizm kazandıran nesiller  oluşturacaklardır.
 74. Aile Eğitim Programını (AEP), aile üyesi bireylerin çağın gerektirdiği temel aile yaşam becerilerine yönelik  bilgi,  beceri ve tutumları kapsamlı olarak edinebilmeleri için hazırladık.
 75.  …. aile eğitimi programları çalışmalarını yaygınlaştırarak devam ettireceğiz.
 76. Mobil eğitim ve öğretim ekiplerinin mevsimlik tarım işçileri ile göçer ve yarı göçerlere  yönelik  sunduğu temel eğitim, yaygın eğitim ve yayım hizmetlerini yaygınlaştıracağız. Özellikle kız çocukları ve kadınların  bu hizmetlerden etkili bir biçimde yararlandırılmalarının zorunlu  kılınmasını  sağlayacağız.
 77. Özel sektör işletmelerinde eğitim birimleri kurulmasını teşvik edeceğiz. Özel sektör, meslek kuruluşları ile işçi ve işveren kuruluşlarının meslek eğitimi vermelerini özendireceğiz.

Gelelim CHP’nin seçim bildirgesine.

EĞİTİMDE YENİ ANLAYIŞ

 • Bir yıl okul öncesi, 8 yıl ilköğretim olmak üzere toplam 9 yıl temel eğitim ve 4 yıl ortaöğretimden oluşan 1+8+4 eğitim sistemini hayata geçireceğiz.
 • 13 yıl süreli, tam gün, nitelikli ve ücretsiz zorunlu eğitimi her çocuğumuz ve gencimiz için mümkün kılacağız.
 • Eğitim sistemini, tüm bileşenleri (öğretim programları, öğrenciler, öğrenme ortamları, öğretmenler ve veliler) ile ele alıp bütüncül bir anlayışla düzenleyeceğiz.
 • Eğitim sistemindeki değişikliklerin uzun erimli ve bütüncül planlanmasını sağlayacağız.
 • Eğitimin niteliğini yükselterek ve okul koşullarını iyileştirerek zorunlu eğitimde sınıf tekrarını %5’in altına çekeceğiz.

MEB’İN YENİDEN YAPILANDIRILMASI

 • Eğitim sistemi içerisinde merkez ve taşra birimleri arasındaki görev dağılımının netleştirilmesini sağlayacağız.
 • Karar alma süreçlerinde, MEB’in belirlediği standartlar çerçevesinde hareket etmek kaydıyla yetkiyi mümkün olan ölçülerde okullara vereceğiz.
 • Eğitim politikalarını, öğretmenler, okul yöneticileri, öğrenciler, veliler ve ilgili STK’ların katılımıyla oluşturacağız.

EĞİTİMDE ŞEFFAFLIK, EŞİTLİK VE ADALET

 • MEB’in daha saydam ve hesap verebilir bir yapıya kavuşması için gereken yasal ve kurumsal düzenlemeleri hayata geçireceğiz.
 • MEB’in tüm ihalelerinin İnternet üzerinden izlenebilmesini sağlayacağız.
 • Eğitim, Milli Gelirden Hak Ettiği Payı Alacak
 • Kamu eğitim harcamalarının GSYH içindeki payını, OECD ve UNESCO’nun ilgili normlarını esas alarak artıracağız.
 • Erken çocukluk dönemi eğitimi, temel eğitim ve ortaöğretimde öğrenci başına yapılan harcamayı artıracağız.
 • Her bölgenin eğitimdeki niteliksel ve niceliksel gereksinimlerini düzenli olarak tespit edip, eğitim kaynaklarının akılcı politikalarla ve hakça dağıtılmasını temin edeceğiz.
 • Temel eğitimde okulların kendi bütçelerinin olacağı bir modele geçişi sağlayacağız.
 • Eğitimde Denetimsiz Özelleşmeye Son Vereceğiz
 • Devlet okulları ile özel okullar arasındaki sosyo-ekonomik temelli ayrışmayı azaltacağız.
 • Velilerin, sözleşmeli okullar arasından seçim yapması uygulaması ile öğrencilerin sosyo-ekonomik durum ve inanç üzerinden farklı okullara ayrışmasından kaynaklanan eşitsizlikleri önleyeceğiz.

EĞİTİMDE TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNİ SAĞLAYACAĞIZ

 • Eğitim politikalarımızda, kadın-erkek eşitliğinin sağlanmasını ve kadınların toplumsal konumunun iyileştirilmesini hedef alacağız.
 • Eğitimle, kadınların güçlendirilmesini sağlayacağız.
 • Karma eğitimden ödün vermeyeceğiz.
 • Kız çocuklarının okullaşma oranlarının istikrarlı bir şekilde artması için gereken önlemleri alacağız.

Ve MHP’nin seçim bildirgesinde eğitim konuları:

 1. Eğitim çağındaki nüfusun eğitim sisteminde ortalama kalma süresi 15 yılın üzerine, ilk ve ortaöğretimde okullaşma oranı yüzde 100’e ve örgün yükseköğretimde okullaşma oranı ise yüzde 75’e çıkarılacaktır.

Recommended Posts

Ravza-i Mutahhara. Hz. Muhammedin Kabri
Alıntı ŞİİR

Mevlid-i Nebi Kutlu Olsun

Sakın terk-i edebden kûy-ı mahbûb-ı Hudâ’dır buNazargâh-ı İlâhî’dir Makâm-ı Mustafâ’dır bu Felekde mâh-ı nev Bâbü’s-Selâm’ın sîneçâkidirBunun kandîlî Cevzâ matla-ı nûr u ziyâdır bu Habîb-i Kibriyâ’nın hâbgâhıdır fazîletdeTefevvuk kerde-i Arş-ı Cenâb-ı Kibriyâ’dır bu Bu hâkin pertevinden oldu deycûr-ı adem zâilAmâdan içti mevcûdât çeşmin […]